تداخل دارویی

سوال:

آیا ممکن است مصرف کپسول ساپلاس مدز با داروی مشخصی تداخل داروی ایجاد کند؟


جواب:

خیر ، این کپسول حاوی یک سری مواد مورد نیاز بدن می باشد که مصرف آن با هیچ دارویی تداخل ندارد.